Voorwaarden

Voltix Edge Pty Ltd (het "Bedrijf", "wij", "onze" of "wij") biedt plaatsvervangend via de aangewezen software en website (de "Website") bepaalde marketing, reclame, promotie en aanverwante diensten (de "Dienst"; naar de gebruikers van de Dienst wordt verwezen als de "Gebruikers", "u" of "uw"). Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de toegang van Gebruikers tot en het gebruik van de Website en Diensten. Gebruikers moeten akkoord gaan met deze Voorwaarden voordat ze de Website gebruiken.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten. Door de Website te bezoeken, je te registreren voor gebruik, te downloaden, te delen of anderszins te gebruiken of door gebruik te maken van door ons geleverde softwarescripts om de Website beschikbaar of bruikbaar te maken, geef je aan dat je instemt met zowel deze Voorwaarden als ons Privacybeleid, die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd of anderszins aangepast. Als u de Website blijft gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met dergelijke gewijzigde of bijgewerkte voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, klik dan niet op "ACCEPTEREN" en maak geen gebruik van de Website.

1 Gebruik van website en diensten
Onder de hierin uiteengezette voorwaarden hebt u toegang tot en kunt u gebruikmaken van de Website met als doel de Diensten op niet-exclusieve basis te gebruiken. U erkent dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment, de Website of Diensten kan wijzigen, bijwerken of anderszins veranderen, inclusief het niet langer aanbieden van een deel of het geheel van de Website en/of Diensten of het wijzigen of verwijderen van inhoud die beschikbaar is via de Website of Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruik van de Website en Diensten is ongeldig waar verboden. Door de Website en Diensten te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (a) alle informatie die u indient (indien van toepassing) waarheidsgetrouw en accuraat is; (b) u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaaft; (c) u ten minste meerderjarig bent in uw rechtsgebied; (d) uw gebruik van de Website of Diensten geen schending inhoudt of bevordert van enige toepasselijke wet- of regelgeving of enige wettelijke of contractuele verplichting die u mogelijk hebt jegens een derde partij en u hebt en zult te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in verband met uw gebruik van de Diensten en Website, alle diensten die via de Diensten en Website worden geregeld, met inbegrip van maar niet beperkt tot dergelijke diensten die op enigerlei wijze verband houden met de Producten of Derden, zoals dergelijke termen hierin worden gedefinieerd.

De subsecties (a)-(d) worden gezamenlijk de "Verbintenissen en garanties van de gebruikers" genoemd.

Door gebruik te maken van de Diensten of Website begrijpt u en stemt u ermee in dat het Bedrijf naar eigen goeddunken kan controleren, maar niet verplicht is te controleren, of aan een of alle Verbintenissen en garanties van Gebruikers wordt voldaan door een Gebruiker en stemt u er verder mee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor het verzekeren dat aan de Verbintenissen en garanties van Gebruikers wordt voldaan of voor het niet opschorten, beëindigen of voorkomen van het gebruik van de Diensten of Website door Gebruikers die niet voldoen aan de Verbintenissen en garanties van Gebruikers. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor het maken van uw eigen evaluaties, beslissingen en beoordelingen over het al dan niet in zee gaan met Derden of anderszins op enigerlei wijze in interactie treden met Derden. Als u zich bewust wordt van een schending van de Verbintenissen en garanties van Gebruikers, wordt u aangemoedigd om dit te melden aan het Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om u geen Diensten te verlenen met of zonder kennisgeving naar eigen goeddunken, ongeacht of het zich bewust wordt van een schending van de Verbintenissen en garanties van Gebruikers (hetzij door rapporten die aan het Bedrijf zijn verstrekt door andere Gebruikers of op een andere manier) door u of een andere Gebruiker, of om welke andere reden dan ook. Zonder af te wijken van het bovenstaande, wijst het Bedrijf uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af, en ontheft u het Bedrijf uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor controverses, claims, rechtszaken, verwondingen, verlies, schade en/of schade die voortvloeit uit en/of op enigerlei wijze verband houdt met: (i) enige onnauwkeurigheid, ontijdigheid of onvolledigheid van de verklaringen van een Gebruiker of Derde; en (ii) onjuiste verklaringen en/of onjuiste voorstellingen van zaken, hetzij in verband met of door een Derde of andere Gebruiker, Producten of anderszins. Door gebruik te maken van de Website en Diensten begrijpt u en stemt u ermee in dat de Diensten slechts een platform bieden dat is bedoeld om Gebruikers te helpen bij het bereiken, aankopen en/of gebruiken van verschillende producten en diensten die worden geleverd door externe verkopers en/of dienstverleners, via de advertenties of promoties die door ons worden uitgevoerd (respectievelijk de "Producten" en de "Derden").

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Onderneming: (a) geen Derden of Producten, voor zover relevant, in dienst heeft, aanbeveelt of onderschrijft, of verbonden partijen daarvan, en geen controle heeft over het handelen of nalaten van Derden, hun bedrijf, hun producten of diensten; (b) geen verklaringen aflegt of garanties biedt over de Derden en Producten, met inbegrip van hun kwaliteit, prijsstelling, compatibiliteit, beschikbaarheid of andere kenmerken, of over uw interacties of omgang met Derden; (c) doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de eigendomsrechten of andere rechten of kenmerken of regelgevingsaspecten in verband met de Producten, met inbegrip van alle vereiste autorisaties, vergunningen of licenties voor het uploaden, delen of anderszins beschikbaar maken, en voor het gebruik, de verkoop en de aankoop van dergelijke Producten; en (d) is niet verantwoordelijk voor de prestaties of het gedrag van Gebruikers of andere derden op welke wijze dan ook die de Diensten en/of op of buiten de Website gebruiken of hebben gebruikt. De Onderneming is niet verplicht om informatie met betrekking tot Derden en/of Gebruikers, de Producten of enige andere functie met betrekking tot de Website of Diensten te screenen of anderszins te verifiëren en daarom dient u voorzichtig te zijn en uw eigen onderzoeken en controles uit te voeren voordat u met iemand in contact treedt via de Diensten of Website of anderszins met iemand communiceert.

De Onderneming wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand, en u ontheft de Onderneming uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid voor controverses, claims, rechtszaken, verwondingen, verlies, schade en/of schade die voortvloeit uit en/of op enigerlei wijze verband houdt met de Derden, Producten, Diensten en Website of uw interacties of omgang met Derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot handelingen en/of nalatigheden van Derden die op enigerlei wijze gebruikmaken van of verbonden zijn met de Diensten of Website. Door gebruik te maken van de Diensten of Website, erkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor dergelijk gebruik en de verbindingen, interacties, aankopen of enige andere actie die u maakt en dat al het gebruik van de Diensten of Website op uw eigen risico is. Voor alle duidelijkheid: de Onderneming verkoopt geen Producten of diensten (met uitzondering van de Diensten), verleent u geen licentie of stelt u deze anderszins ter beschikking en is niet aansprakelijk voor Producten of diensten die u van derden hebt gekocht, met inbegrip van maar niet beperkt tot ondersteuning en onderhoud, gebreken, fouten, storingen, schade of kosten van welke aard dan ook.

Beperkingen
Zonder af te wijken van de bepalingen van Artikel 1 daarvan, zult u niet, en zult u geen derde partij toestaan, om: (a) reverse-engineering toe te passen of te proberen de onderliggende code van de Website of Diensten te achterhalen; (b) de Website of Diensten te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen, publiceren, delen of anderszins overdragen van illegaal of aanstootgevend materiaal; (c) de Website, Diensten of inhoud van de Website of Diensten te kopiëren, te wijzigen of daarvan afgeleide werken te maken; (d) te proberen enig beveiligings- of toegangscontrolemechanisme van de Website of Diensten uit te schakelen of te omzeilen; (e) cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, modi of andere ongeautoriseerde software van derden ontwerpen of helpen ontwerpen om de Website of Diensten te wijzigen of te verstoren; (f) de Website of Diensten gebruiken of met andere Gebruikers in contact treden voor doeleinden die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving; (g) proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website of Diensten, andere Gebruikersaccounts, zoals hieronder gedefinieerd, of andere apparaten, computersystemen, telefoonsystemen of netwerken die zijn verbonden met de Website of Diensten; en (h) informatie over Gebruikers verzamelen of op andere wijze verzamelen zonder hun toestemming.

Als u inhoud plaatst, publiceert, deelt of anderszins overdraagt via de Website en/of met behulp van de Diensten, verklaart en garandeert u dat dergelijke inhoud een nauwkeurig en volledig beeld geeft van de hierin beschreven producten of diensten, voldoet aan deze Voorwaarden en niet: (a) inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, morele rechten of publicatierechten van derden; (b) lasterlijk, smadelijk, obsceen, seksueel suggestief of anderszins aanstootgevend materiaal bevat (inclusief materiaal dat haat, geweld of onverdraagzaamheid promoot of verheerlijkt); (c) wormen, virussen of anderszins kwaadaardige software bevat; (d) in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder wet- of regelgeving met betrekking tot reclame of marketing; en (e) geen actie onderneemt die onze infrastructuur onredelijk of onevenredig zwaar belast.

Door het plaatsen, uploaden, publiceren, delen of anderszins overdragen van inhoud met behulp van de Website of Diensten, verleent u hierbij onherroepelijk aan het Bedrijf en aan haar gelieerde bedrijven en/of sublicenties een wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om dergelijke inhoud te publiceren, te delen, weer te geven en anderszins over te dragen in elke redelijke vorm naar eigen goeddunken van het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen, de toegang daartoe op te schorten of deze permanent te verwijderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot inhoud die in strijd is met de hierboven uiteengezette garanties of de zakelijke belangen van het Bedrijf, en u hebt geen recht op of vordering met betrekking tot dergelijke beslissingen en acties.

Het Bedrijf is niet, en zal niet aansprakelijk zijn, voor enige inhoud die is verstrekt, geplaatst, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar gesteld door Gebruikers, enige producten of diensten in verband met dergelijke inhoud die is verstrekt, geplaatst, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar gesteld door Gebruikers. Elke Gebruiker die gebruik maakt van de Website of Diensten verklaart hierbij de volledige verantwoordelijkheid hiervoor op zich te nemen, en het Bedrijf draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het voorgaande.

Promotiemateriaal en nieuwsbrieven
In aanvulling op de bepalingen in bovenstaand artikel 3 geeft de Gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming aan het Bedrijf om de Gebruiker promotiemateriaal en nieuwsbrieven (het "Promotiemateriaal en de Nieuwsbrieven") te sturen via alle beschikbare middelen, waaronder via e-mail, tekst- en SMS-berichten, fax, post, geautomatiseerde nummerdiensten of andere middelen, allemaal in overeenstemming met wat het Bedrijf van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan bepalen, en om dergelijk Promotiemateriaal en dergelijke Nieuwsbrieven te ontvangen.

De Gebruiker erkent verder dat het Promotiemateriaal en de Nieuwsbrieven reclame van derden kunnen bevatten, en hij stemt uitdrukkelijk in met de ontvangst van dergelijke reclame als onderdeel van het Promotiemateriaal en de Nieuwsbrieven. De Gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met het Bedrijf door een verzoek per e-mail te sturen waarin hij het Bedrijf op de hoogte stelt van zijn weigering om het Promotiemateriaal en de Nieuwsbrieven nog langer te ontvangen.

4. intellectueel eigendom
Het Bedrijf is de eigenaar van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in: (a) de Website en Diensten, uitbreidingen, afgeleiden, bugfixes of verbeteringen aan de Website en Diensten; en (b) handelsnamen, handelsmerken en logo's van het Bedrijf, en zullen te allen tijde uitsluitend bij het Bedrijf blijven. Alle verwijzingen in deze Voorwaarden of enige andere communicatie naar de verkoop, wederverkoop of aankoop van het voorgaande betekent alleen het recht om de Website en Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle inhoud, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten daarvan, die wordt verstrekt, gedeeld of anderszins beschikbaar gesteld door de Gebruikers met behulp van de Website en/of de Diensten, en het Bedrijf geeft geen verklaring met betrekking tot dergelijke inhoud. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke inhoud, en Gebruikers stemmen ermee in het Bedrijf schadeloos te stellen en te vrijwaren voor schade of verlies als gevolg van het bovenstaande.

5. privacy
U verbindt zich ertoe om de inhoud van de Diensten en Website niet op te slaan, te verzamelen of anderszins in uw bezit te houden en te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. U erkent verder dat het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om naar eigen goeddunken inhoud en openbare informatie op te slaan, te verzamelen of anderszins in bezit te houden en te gebruiken, met inbegrip van informatie die u of een andere Gebruiker of Derde kan identificeren of uw persoonlijke belangen kan beschrijven. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle toegestane vormen van gebruik te maken onder de toepasselijke wetgeving van dergelijke inhoud en openbare informatie, zoals uiteengezet in het Privacybeleid van het bedrijf. Zonder af te wijken van de bepalingen van Paragraaf 1 hierboven, controleert, test, bevestigt, keurt of verifieert het bedrijf dergelijke inhoud of openbare informatie niet. Elke Gebruiker die dergelijke inhoud of openbare informatie plaatst, uploadt, deelt of anderszins beschikbaar maakt, draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud of openbare informatie, met inbegrip van alle informatie van derden en vereiste toestemmingen. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het niet naleven van het bovenstaande, en u gaat ermee akkoord het Bedrijf te vrijwaren en schadeloos te stellen voor schade of verlies als gevolg van het bovenstaande. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE, BEGRIJPT EN ERKENT U DAT HET BEDRIJF GEEN OPSLAGDIENST VOOR INHOUD IS. HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLOREN OF GEWISTE INHOUD OF OPENBARE INFORMATIE. U DIENT ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT ENIGE INHOUD die wordt geplaatst, geüpload, gedeeld of anderszins beschikbaar wordt gesteld, GELEZEN, VERZAMELD EN GEBRUIKT KAN WORDEN DOOR ANDERE GEBRUIKERS EN KAN WORDEN GEBRUIKT OM ONGESCHIKTE INHOUD TE VERZENDEN.

6. koppelingen
De Website of Diensten kunnen links of andere inhoud bevatten met betrekking tot websites, adverteerders, uitgevers of producten aangeboden door derden. Het Bedrijf heeft geen controle over en doet geen uitspraken over hetzelfde of enige informatie die via hetzelfde wordt verstrekt of overgebracht, of anderszins wordt verstrekt door een dergelijke derde partij. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE KOPPELINGEN OF ANDERE INHOUD OP UW EIGEN RISICO IS, DAT DERGELIJKE KOPPELINGEN OF ANDERE INHOUD WORDEN BEHEERST DOOR DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN DERGELIJKE DERDEN EN DAT HET BEDRIJF NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE PRIVACY, ZAKELIJKE PRAKTIJKEN OF ANDER BELEID VAN DERGELIJKE DERDEN. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels die van toepassing zijn op enige ZUIVERE DERDE zorgvuldig door te nemen. HET BEDRIJF IS OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE DERDE PARTIJEN, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG DAARVAN, EN HET BEDRIJF WIJST UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HAND, EN U ONTSLAAT HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR CONTROVERSES, CLAIMS, RECHTSZAKEN, VERWONDINGEN, VERLIES, SCHADE EN/OF SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT EN/OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET DERGELIJKE DERDE PARTIJEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT BESCHIKBAARHEID, GEBRUIKSVOORWAARDEN, PRIVACY, INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, RECLAME, KOSTEN, PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN.

7 Verboden gebruik
De Website en Diensten mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen (tenzij anders toegestaan door het Bedrijf om Gebruikers in contact te brengen met Derden) zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. De Website en Diensten mogen niet worden gebruikt door een persoon of organisatie om te werven voor een andere website, te verzoeken, te adverteren, of op enigerlei wijze contact op te nemen met Gebruikers voor tewerkstelling, contractering, of enig ander doel voor een bedrijf dat niet gelieerd is aan de Onderneming zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming. U stemt ermee in de Diensten en Website niet te gebruiken om contact op te nemen, te adverteren, te werven of te verkopen aan andere Gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming, tenzij anders is toegestaan onder deze Voorwaarden.

8. ondersteuning
Gebruikers kunnen contact opnemen met het Bedrijf met betrekking tot ondersteuning voor de Website en Diensten door een e-mail te sturen naar

9. disclaimers
Het Bedrijf doet redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat haar technologie de Website en Diensten veilig en beveiligd houdt. Geen enkele technologie is echter 100% veilig. Daarom, hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet, is uw gebruik van de Website en Diensten naar eigen goeddunken en op eigen risico. De Website en Diensten worden geleverd op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis zonder enige vorm van garantie. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk alle impliciete of wettelijke garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Website en Diensten af, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van titel, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van eigendomsrechten, handelswijze of uitvoering. Het Bedrijf geeft geen advies met betrekking tot het risico of de geschiktheid van een handel, transactie of verbintenis. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor transacties of verbintenissen die u aangaat en u erkent dat u als enige verantwoordelijk bent voor de beoordeling van uw transacties en verbintenissen. U zult de onderneming, haar functionarissen, werknemers of gelieerde ondernemingen niet aansprakelijk stellen voor door u gemaakte keuzes met betrekking tot transacties of verbintenissen. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door u verkregen van het bedrijf of zijn functionarissen, werknemers of filialen, creëert een garantie die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden wordt vermeld. Als u ervoor kiest om op dergelijke informatie te vertrouwen, doet u dit uitsluitend op eigen risico. Sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties niet toe. Dienovereenkomstig is het mogelijk dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

10 Beperking van aansprakelijkheid
De Onderneming garandeert niet de waarde, kwaliteit, compatibiliteit of enig ander kenmerk van de Derden, Producten of enige andere informatie die wordt verstrekt, geconsumeerd of anderszins beschikbaar wordt gesteld (hierna in dit Artikel: de "Eigenschappen"). Elke Feature valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betreffende Derden of Gebruiker die deze gebruikt, zoals van toepassing, of die de Services of Website gebruikt. Het Bedrijf verplicht zich er niet toe om toezicht te houden op dergelijke naleving en kan maatregelen nemen wanneer niet-naleving wordt gedetecteerd, zoals naar eigen goeddunken zal worden besloten, zoals beschreven in deze Voorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u kunt worden blootgesteld aan inhoud of andere informatie die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongepast voor kinderen of anderszins ongeschikt voor u is.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of -lijnen, computer-onlinesystemen, servers of providers, computerapparatuur, software, het mislukken van e-mail als gevolg van technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet of op een van de Website of Diensten of een combinatie daarvan, inclusief letsel of schade aan Gebruikers of aan de computer, mobiele telefoon of een ander apparaat van een persoon in verband met of als gevolg van deelname of het downloaden van materiaal in verband met de Website of Diensten. Onder geen enkele omstandigheid is het Bedrijf verantwoordelijk voor het gedrag van derden, met inbegrip van Gebruikers, online of offline, en beheerders van externe sites.

In geen geval zal het Bedrijf of een van zijn functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk zijn jegens u voor enige indirecte, incidentele, speciale, punitieve of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van de Website of Diensten, ongeacht of de schade voorzienbaar is en ongeacht of het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied.

11 Schadeloosstelling
U zult het Bedrijf verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle rechtszaken, procedures, beweringen, schade, kosten, aansprakelijkheden of onkosten (met inbegrip van gerechtskosten en redelijke advocaatkosten) die het Bedrijf kan lijden of oplopen in verband met een daadwerkelijke claim, eis, actie of andere procedure door een derde partij die voortvloeit uit of verband houdt met een schending van deze Voorwaarden door u of een gebruik door u van de Website of Diensten dat niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

Diverse
Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland, exclusief de regels voor rechtskeuze, en zonder rekening te houden met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Uw gedrag kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats- en nationale wetten. Enig geschil voortvloeiend uit deze Voorwaarden of met betrekking tot de Website of Dienst zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Engeland. U mag geen collectieve schadeclaims tegen het Bedrijf indienen en door gebruik te maken van de Website of Diensten gaat u ermee akkoord afstand te doen van uw rechten om dergelijke collectieve schadeclaims in te dienen.

Elke vordering tegen het Bedrijf moet worden ingesteld binnen één (1) jaar na de datum waarop de vordering is ontstaan. In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling vervangen door een afdwingbare bepaling die het effect van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijven de overige voorwaarden van deze Voorwaarden volledig van kracht. Niets in deze Voorwaarden creëert een agentschap, dienstverband, joint venture of partnerschapsrelatie tussen u en het Bedrijf of stelt u in staat om namens het Bedrijf te handelen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Alle kennisgevingen die wij u mogelijk moeten doen, hetzij wettelijk, hetzij volgens deze Voorwaarden, kunnen door het Bedrijf worden gedaan aan de contactgegevens die u hebt opgegeven in uw Accountinformatie of andere, direct of indirect, inclusief via e-mail. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de ontvangst van dergelijke mededelingen en kennisgevingen op een dergelijke manier.

U mag geen rechten uit hoofde hiervan overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Niets in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de acties of rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor het Bedrijf met betrekking tot verboden activiteiten of gedrag. Het niet afdwingen van een voorwaarde van deze Voorwaarden houdt geen instemming of verklaring van afstand in, en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een dergelijke voorwaarde naar eigen goeddunken af te dwingen. Geen verklaring van afstand van een schending of verzuim hieronder zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere of latere schending of verzuim.